Osnovna djelatnost Grupe od njenog osnivanja vezana je uglavnom za poslove niskogradnje, i u manjoj mjeri, poslova visokogradnje, livenja i proizvodnje i distribucije betonske galanterije i kamenih agregata.

Grupa Fortis zamišljena je kao sklopljena cjelina koja će u svojoj ponudi imati kompletnu uslugu izvođenja građevinskih radova, koji pored niskogradnje uključuju i visokogradnju.

Najveće preduzeće u Fortis Grupi jesu Prijedorputevi a.d., čija je osnovna djelatnost niskogradnja, održavanje puteva, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije i sl. Preduzeće je učestvovalo u mnogobrojnim projektima, a najveći se tiču izgradnje dionice autoputa, probijanja tunela, izgradnja nasipa na rijekama Uni i Savi, izgradnje pristupnih puteva i sl. Prijedorputevi bilježe konstantan rast poslovanja i sve bolje finansijske pokazatelje, što se u velikoj mjeri može opravdati saradnjom sa povezanim pravnim licima.

Pored pomenute kompanije, Kozaraputevi d.o.o. Banja Luka, i Ilidžaputevi d.o.o. Istočno Sarajevo, bave se istom djelatnošću. Ova dva preduzeća takođe bilježe konstantan rast poslovanja.

Livnica a.d. Ljubija bavi se livenjem sivog i obojenog liva, aluminijuma i bronze, za šta posjeduje svu potrebnu opremu. Livnica je prvobitno podmirivala potrebe rudnika željezne rude Ljubija, a kasnije, u procesu privatizacije, postala je dio Fortis Grupe i danas joj se poslovanje oslanja velikim dijelom na povezana lica.

Japra a.d. Novi Grad bavi se eksploatacijom i preradom ruda, proizvodnjom betona i asfalta, proizvodnjom betonske galanterije, staklarskog griza i sl. Proizvodni asortiman ovog preduzeća broji preko 150 proizvoda. Glavni je dobavljač sirovina za preduzeća Prijedorputevi, Kozaraputevi i Ilidžaputevi.

Egzotik d.o.o. bavi se trgovinom naftnim derivatima, tečnim plinom, motornim uljima i autokozmetikom. U svom sastavu ima i kafe-bar. Glavni je dobavljač ove vrste robe za ostala povezana pravna lica, osim ogranaka u Srbiji i Crnoj Gori.

Grupa Fortis d.o.o. je preduzeće koje sa bavi pretežno izradom tehničke dokumentacije te izradom raznih vrsta finansijskih analiza.

Ogranak Prijedorputevi B Beograd osnovan je 2013. godine u svrhu izrade projekta izgradnje dijela Autoputa E-75, dionica Caričina Dolina – Vladičin Han. Svu potrebnu opremu za izvođenje radova, te finansijska sredstva, ogranak koristi od svog matičnog preduzeća – Prijedorputevi a.d..

Fortis Mont d.o.o. je preduzeće osnovano prilikom izgradnje puta Petijevići-Meljine i osnovna svrha danas mu je održavanje pomenute dionice.